Drukuj
Aktualności

 

 MARSZAŁEK

                 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                 ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

                                                                                                                                 Warszawa, 21  czerwca 2021 r.

ZD-I.9024.145.2020.BR

 

Pani/Pan

Dyrektor

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

Pani/Pan

Prezes

Zarządu Spółki

 

       Szanowni Państwo,

 

Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2021/2022 wdraża program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Warunki przyznawania stypendiów, na podstawie art. 96 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619), zostały określone
w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

Program stypendialny skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Jednym z warunków otrzymania stypendium jest zobowiązanie się przez studentów - po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym
w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Zakłada się, iż program stypendialny będzie miał charakter wieloletni, a z kolejnymi latami jego zakres zostanie poszerzony o inne zawody medyczne, wśród których występują największe braki kadrowe na rynku pracy. Tym samym kolejne nabory wniosków o przyznanie stypendium będą ogłaszane corocznie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałą nr 914/236/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022, w którym określono m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 3 września 2021 r. Wysokość stypendium wyniesie 2.000,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18.000,00 złotych brutto rocznie
i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Państwu, którzy zgłosili gotowość zatrudnienia przyszłych medyków w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej – w celu odpracowania okresu pobieranego stypendium w kierowanych przez Państwa podmiotach leczniczych, w ramach specjalizacji, których braki występują na rynku pracy. Po przeprowadzonej analizie zadeklarowanych przez Państwa specjalizacji, w ramach których będzie możliwe odpracowanie okresu pobieranego stypendium - przygotowano listę 19 najbardziej deficytowych specjalizacji. Niniejsza lista stanowi element ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium
dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Dzięki Państwa zaangażowaniu
i wsparciu, Samorząd Województwa Mazowieckiego może rozpocząć nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2020/2021 dla 100 przyszłych medyków, którzy po ukończeniu kształcenia znajdą zatrudnienie
w kierowanych przez Państwa podmiotach leczniczych.

Podkreślić również należy, iż celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego i przekonanie ich do wyboru specjalizacji, których najbardziej brakuje w kierowanych przez Państwa podmiotach leczniczych. Bardzo liczę na to, iż idea jaka przyświeca realizowanemu programowi stypendialnemu, nie tylko wspomoże finansowo najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego, ale przede wszystkim zapewni w przyszłości wykwalifikowaną kadrę medyczną. W tym wszystkim dostrzec należy również korzyść dla kierowanych przez Państwa podmiotów leczniczych, które dzięki udziałowi w programie stypendialnym będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi młodymi lekarzami, wzmacniając tym samym swój potencjał rozwojowy.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Jednocześnie zachęcam Państwa Dyrektorów i Prezesów do zaangażowania się w rozpowszechnianie wśród młodzieży akademickiej - przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych – informacji na temat możliwości skorzystania z programu stypendialnego w roku akademickim 2021/2022, odsyłając ich do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                                                                                Z poważeniem

 

                                                                                                                                                                Adam  Struzik

                                                                                                                                                                   Marszałek

                                                                                                                                                    Województwa Mazowieckiego