Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej wraz z dostawą, wymianą i walidacją filtrów absolutnych oraz utylizacją zdemontowanych filtrów.

Dostawa cewników do pomiaru FFR.

dostawa leków w programie lekowym SM

Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na I piętrze w budynku pulmonologicznym, w ramach zadania pn. „Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych”.