KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE

Na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku oraz Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011roku

KAŻDY PACJENT MA PRAWO DO :

1. Wysokiej jakości opieki, leczenia i zaleceń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną oraz leczenia w godnych i bezpiecznych warunkach.
2. Troskliwej i pełnej szacunku opieki ze strony wszystkich pracowników Szpitala, niezależnie od stanu fizycznego i psychicznego.
3. Zrozumiałej, rzetelnej informacji o aktualnym stanie zdrowia oraz złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego osoby, którym informacje o stanie zdrowia mogą zostać udzielone.
4. Informacji na temat planu diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i opieki pielęgniarskiej oraz możliwych następstwach jego zastosowania lub zaniechania.

5. Podejmowania decyzji dotyczących zdrowia i wyrażania lub nie zgody na sposób leczenia.
6. Pisemnej zgody na przeprowadzenie operacji lub metody leczenia i diagnostyki o podwyższonym ryzyku, po uzyskaniu wyczerpującej i zrozumiałej informacji.
7. Informacji o zaleconych lekach, ich działaniu i możliwych skutkach ubocznych.
8. Zgłaszania sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego.
9. Uzyskania na żądanie opinii innego lekarza lub pielęgniarki (położnej) oraz zwołania konsylium lekarskiego.
10. Znajomości imienia, nazwiska, tytułu i funkcji wszystkich osób zaangażowanych w proces sprawowania opieki.
11. Informacji, kto z personelu Szpitala jest odpowiedzialny za leczenie i opiekę , oraz jak można się z tymi osobami skontaktować.
12. Poufności dokumentacji medycznej oraz zachowania w tajemnicy przez personel medyczny, informacji uzyskanych w trakcie procesu terapeutycznego.
13. Dostępu do własnej dokumentacji medycznej, dotyczącej stanu zdrowia i udzielonych świadczeń oraz złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego osoby, którym dokumentacja medyczna może być udostępniona.
14. Intymności i poszanowania godności osobistej niezależnie od wieku, narodowości, rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznawanej religii, światopoglądu i rodzaju choroby.
15. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub wskazaną.
16. Obecności osoby przez siebie wskazanej przy świadczeniu usług zdrowotnych. Personel medyczny może odmówić obecności tej osoby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne lub zagrożenie epidemiologiczne innych pacjentów.
17. Traktowania z szacunkiem i godnością przez personel osób odwiedzających.
18. Umierania w spokoju i godności.
19. Zaspokojenia podstawowych potrzeb religijnych.
20. Wypisania ze Szpitala na własne życzenie i otrzymania informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu.
21. Wniesienia skargi do Dyrektora Szpitala , Rzecznika ds. Praw Pacjenta, Ordynatora Oddziału lub Kierownika Komórki oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta lub innych instytucji do tego powołanych.

KAŻDY PACJENT MA OBOWIĄZEK :

1. Posiadania dowodu tożsamości, aktualnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, skierowania, wyników wcześniej wykonanych badań dodatkowych.
2. Udzielania personelowi medycznemu jak najpełniejszej informacji na temat zdrowia i chorób w przeszłości.
3. Zadawania pytań, które pozwolą upewnić się, że w pełni rozumie zalecenia i proponowany plan diagnostyki i leczenia oraz opieki.
4. Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz opieki.
5. Stosowania się do zaleceń lekarzy, pielęgniarek (położnych) oraz innych pracowników medycznych biorących udział w procesie leczenia.
6. Okazywania szacunku dla praw innych Pacjentów i odwiedzających oraz poszanowania godności osobistej personelu Szpitala.
7. Przestrzegania Regulaminu Oddziałów Szpitalnych.
8. Po przyjęciu do Szpitala poddaniu się, w miarę potrzeb, koniecznym zabiegom sanitarno- higienicznym.
9. Przebywania w swojej sali chorych, szczególnie w czasie obchodów i wizyt lekarskich.
10. Informowania personelu, o każdym oddaleniu się poza oddział.
11. Zachowania ciszy nocnej.
12. Szanowania mienia szpitalnego oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wszelkie szkody powstałe z Jego winy.
13. Przekazania swojej odzieży i obuwia do magazynu odzieży a przedmiotów wartościowych i dokumentów do depozytu.
14. Ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy nie przekazane do magazynu i depozytu.
15. Ponoszenia współodpowiedzialności za zachowanie osób odwiedzających.
16. Pacjentom bezwzględnie zabrania się :
a. używania innych leków niż te, które zlecił lekarz prowadzący
b. samowolnego korzystania z aparatów i urządzeń medycznych
c. wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających
d. palenia papierosów
e. gier o charakterze hazardowym
f. żądania od personelu szpitalnego usług nie związanych z procesem terapeutycznym
g. przebywania w łóżku w odzieży i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów

 

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA:

Barłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
adres: ul. Młynarska 46, Warszawa 01-171
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA
w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie
tel. 23 673 02 15 gabinet nr 50

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU ds. ETYKI
w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie
tel. 23 672 59 33  wew. 23


KAŻDY PACJENT MA PRAWO WSKAZAĆ OSOBĘ,
KTÓRĄ UPOWAŻNIA DO DOSTĘPU:

1. DO INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA
2. DO SWOJEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych  

POZA     KOLEJNOŚCIĄ ,

  na podstawie  :

art. 47c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz zapisów programu „Szpital Przyjazny Kombatantom”,  przysługuje :

 • KOMBATANTOM i OSOBOM  REPRESJONOWANYM
 • INWALIDOM WOJENNYM i  WOJSKOWYM
 • ŻOŁNIERZOM ZASTĘPCZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 • UPRAWNIONYM ŻOŁNIERZOM lub PRACOWNIKOM, których ustalony procent uszczerbku na zdrowiu wynosi co najmniej 30%
  WETERANOM POSZKODOWANYM, których ustalony procent uszczerbku na zdrowiu wynosi co najmniej 30%
 • DZIAŁACZOM OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ  I  OSOBOM  REPRESJONOWANYM  Z POWODÓW  POLITYCZNYCH
 • OSOBOM DEPORTOWANYM DO PRACY PRZYMUSOWEJ
 • CYWILNYM NIEWIDOMYM OFIAROM DZIAŁAŃ WOJENNYCH
 • ZASŁUŻONYM HONOROWYM DAWCOM  KRWI
 • ZASŁUŻONYM DAWCOM PRZESZCZEPU oraz osobom posiadającym tytuł DAWCA PRZESZCZEPU
 • KOBIETOM W CIĄŻY
 • ŚWIADCZENIOBIORCOM do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • ŚWIADCZENIOBIORCOM POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniczności stałego  wspóldziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 

Bezpłatna Infolinia
czynna pn.-pt. w godz. 9.00-21.00
800 190 590
z tel. komórkowych (opłata według stawek operatora)
22 833 08 85
22 653 59 96
Informacji na infolini udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bpp.gov.pl

 

Pamiętaj, że masz prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną

W sytuacji ograniczonych mozliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, masz prawo do jasnej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- zgłaszasz się telefonicznie do placówki ochrony zdrowia chcąc zapisać się na wizytę do lekarza. Uzyskujesz informację, że zapisać się możesz tylko osobiście,

- zgłaszasz się do szpitala ze skierowaniem od lekarza z prywatnej placówki ochrony zdrowia. Na izbie przyjęć odmawiają ci zakwalifikowania skierowania, bo nie jest wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Informacji o swoim stanie zdrowia

Możesz zażądać od lekarza, aby udzielił ci informacji w sposób zrozumiały. Masz prawo zapytać i zadawać dodatkowe pytania. Jeżeli nie chcesz być poinformowany o swojej sytuacji zdrowotnej, masz prawo z tych informacji zrezygnować. Masz prawo upoważnić szpital do poinformowania osób bliskich lub wskazanych instytucji o nagłym pogorszeniu twojego stanu zdrowia lub o natychmiastowej konieczności przetransportowania do innego świadczeniodawcy. Pamiętaj, że pacjent może udzielić takiego upoważnienia już w chwili przyjęcia do szpitala lub w trakcie pobytu. Szpital jest zobowiązany wypełnić wolę pacjenta.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- osoba udzielająca ci świadczeń zdrowotnych odmówiła udzielenia informacji o metodzie leczenia, rokowaniach oraz o innych alternatywnych sposobach leczenia,
- pracownicy medyczni nie poinformowali cię o przewidywanych skutkach zastosowania określonych procedur medycznych

3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z twoim leczeniem

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- lekarz (pielęgniarka) lub inny pracownik medyczny ujawnił dane dotyczące twojego leczenia osobie nieupoważnionej przez ciebie,
- lekarz przekazał dokumentację medyczną osobie przez ciebie nieupoważnionej.

4. Wyrażania zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę należy wyrazić w formie pisemnej. Zabieg lub leczenie mogą być przeprowadzone bez twojej zgody tylko w sytuacji kiedy znajdujesz się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- pracownik medyczny udzielił ci świadczenia medycznego np. wykonał zabieg operacyjny bez poinformowania o rodzaju zabiegu, zastosowa

Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- byłeś przyjęty w gabinecie wraz z kilkoma innymi osobami. Każdy pacjent powinien być przyjmowany pojedyńczo i mieć możliwość przygotowania się do badań w osobnym (zasłoniętym) miejscu.

6. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja udostępniona jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta prawo to ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumantacja medyczna jest udostępniona do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz poprzez sporządzenie jej odpłatnych wyciągów, odpisów lub kopii na koszt pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. Dokumentację możesz uzyskać wnioskując do osoby zarządzającej zakładem opieki zdrowotnej.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- lekarz odmawia ci wydania kserokopii dokumentacji medycznej twierdząc, że to jego własność.

7. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Pamiętaj, że jako pacjent, wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Masz prawo do opieki osoby bliskiej. Koszty związane ze sprawowaniem tej opieki nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego też za obecność osoby bliskiej musisz ponosić dodatkowe koszty.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- twoje dziecko przebywa na oddziale dziecięcym, a lekarz dyżurny nie chce, abyś z nim przebywał np. w porze nocnej. Jeśli nie ma innych przeszkód (typu epidemiczne lub organizacyjne), powinieneś uzyskać zgodę,
- podczas udzielania świadczeń pracownik medyczny komentuje twoje zachowanie, postawę, styl życia w sposób tobie uwłaczający i poniżający.

8. Opieki duszpasterskiej

W zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, masz prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej ponosi zakład opieki zdrowotnej.

9. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład opieki zdrowotnej. Zakład ma obowiązek sprawować pieczę nad rzeczami wartościowymi pacjenta.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- twoje rzeczy zostaną nieprawidłowo przechowywane w wyniku czego dojdzie do ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia.

10. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opini albo orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opini albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od wydania opini lub orzeczenia.

Zbiorowe prawa pacjentów

Zbiorowym prawem pacjentów nie jest suma praw indywidualnych. Zbiorowe prawa przysługują nieograniczonej grupie osób. Taką grupą mogą być np. mieszkańcy danej gminy czy województwa, do których są adresowane programy zdrowotne, a także wszyscy pacjenci korzystający ze świadczeń określonego zakładu opieki zdrowotnej.

Zbiorowe prawa pacjentów są naruszane poprzez:
1) bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
2) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji protestayjnej lub strajku przez organizatora strajku.

Celem takich działań jest pozbawienie praw pacjentów lub ograniczenie tych praw, w szczególności podejmowane dla osiągnięcia korzyści majątkowej.