Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Koordynator programu:
- mgr Violetta Matla

Opiekunami merytorycznymi programu są:
- mgr Joanna Kraska
- mgr Ewa Potępa

 

 

Zajęcia programu ,,Szkoła Promocji Zdrowia”

 

Prezentacja


W programie uczestniczą uczniowie:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego Ogólnokształcącego Ciechanowie
 2. II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Program "Szkoła Promocji Zdrowia" jest projektem długofalowym. Jego zasadniczym celem jest promocja zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej. Autorzy programu założyli, że jego realizacja pozwoli wśród młodzieży upowszechniać wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtować odpowiedzialność za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz samego siebie i innych ludzi.

Młodzież ze Szkół Promocji Zdrowia realizując program podejmuje konkretne praktyczne działania na rzecz innych ludzi (opieka nad ludĽmi chorymi, starymi i niepełnosprawnymi, udzielanie pierwszej pomocy), kształtuje umiejętności własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej jego stymulacji.

Cele programu:

 • upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi,
 • podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (opieka nad ludĽmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi) oraz ochrony środowiska,
 • rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu,
 • kształtowanie umiejętności paramedycznych,
 • upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, idei "otwartego szpitala",
 • rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.

Zajęcia odbywają się w blokach 90 min. dwa razy w tygodniu w Szpitalu w formie wykładów, dyskusji panelowych i warsztatów. Wykłady te wzbogacone są o ćwiczenia praktyczne i pokaz filmów tematycznych; prowadzi je fachowy personel medyczny Szpitala - lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, magistrowie pedagogiki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, magistrowie analityki medycznej, psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci. W ramach zajęć młodzież także zwiedza oddziały, zakłady szpitalne, pracownie szpitalne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Nauczanie przedmiotu jest pomyślane jako rozszerzenie wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć w szkole z biologii, chemii i fizyki.

Uczniowie uczestniczą w:

 • wycieczkach edukacyjno- krajoznawczo- przyrodniczych: (Tatrzański Park Narodowy, Puszcza Kampinowska), których celem jest zachęcanie uczniów do aktywnego wypoczynku (piesze wycieczki) oraz do poznawania przyrody w niezmienionym, naturalnym środowisku. Elementem edukacyjnym wycieczek jest zwiedzanie zakładów opieki zdrowotnej na terenie całej Polski prowadzących rozbudowaną działalność specjalistyczną w danym zakresie np. Hospicjum w Gdańsku, Zakłady przyrodolecznicze - sanatoria, Zakłady leczenia uzależnien, itp.
 • Młodzież także czynnie uczestniczy w Olimpiadach Szkół Promocji Zdrowia organizowanych raz w roku w kolejnych miastach realizacji programu - Płock, Radom, Warszawa, Ostrołęka, Siedlce, Ciechanów.
 • Uczniowie aktywnie włączają się w życie szpitala poprzez uczestnictwo w akcjach z okazji "Dnia Chorego", "Dnia Zdrowia", "Dnia bez papierosa". Podczas organizowanych akcji na terenie szpitala dokonują pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała, prowadzą czynną edukację w zakresie zdrowego stylu życia.

W trakcie prowadzenia wykładów wykorzystywany jest sprzęt zakupiony na potrzeby Szkoły Promocji Zdrowia (fantomy, tablice anatomiczne itp.). Uczniowie mają stały dostęp do Internetu o tematyce medycznej i przyrodniczej. Młodzież korzysta również ze zbiorów bibliotecznych Szkoły Promocji Zdrowia oraz prenumerowanych czasopism.