MISJA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE

 "Leczymy wiedzą i sercem"Nadrzędnym celem Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie jest udzielanie świadczeń medycznych na najwyższym poziomie oraz ciągłe ich doskonalenie tak, by najlepiej zaspokajać potrzeby naszych Pacjentów.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych
  • poszerzanie zakresu świadczonych usług medycznych
  • uzupełnianie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego
  • ustawiczne kształcenie kadr medycznych
  • poszukiwanie możliwości pozyskiwania nowych źródeł finansowania
  • zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia i znaczenia profilaktyki prozdrowotnej (edukacja zdrowotna, promocja zdrowia)
  • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

 

"Jestem świadom odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Ufam, że jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności dla określonych stanowisk pracy, ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Wierzę, że prowadzenie szkoleń dla całego personelu w celu podnoszenia świadomości i roli w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością uświadomi konieczność sygnalizowania problemów oraz podejmowania działań zapobiegających wystąpieniu niezgodności. Deklaruję zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą modelową ISO 9001:2015 oraz prowadzoną polityką jakości.

Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości na ich stanowiskach pracy, Zobowiązuję pracowników również do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów."

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Andrzej Kamasa