WARTOŚĆ ZADANIA: 5 107 272,45 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

 

Zadanie polegające na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni na terenie kompleksu Szpitala przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

Inwestycja została zainicjowana z uwagi na bardzo zły stan techniczny sieci kanalizacyjnej, z którą szpital ma problemy od kilku lat. Doraźne wymiany odcinków i czyszczenia sieci nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Konieczna stała się gruntowna przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rury są w bardzo złym stanie technicznym, poprzerastane korzeniami drzew i „zeschodkowane”. Taki stan powoduje, że ścieki cofają się do najbliższej studni ściekowej, gromadzą się osady na skutek powstania przeciwspadków w kanałach. Studnie te są często nieszczelne, widoczna jest infiltracja wód przy połączeniach elementów studni, korzenie są wrośnięte w konstrukcję studni, brak jest odpływu wynikający z zarośnięcia, występuje załamanie kanałów w rejonie studni, zasypania dna studni. Najwięcej problemów pojawia się w czasie intensywnych opadów atmosferycznych. Wówczas kanalizacja deszczowa nie odbiera wody, woda cofa się na teren szpitala, co powoduje zalewanie podziemnych tuneli łączących budynek główny z pawilonem pulmonologicznym oraz zakaźnym. Są to korytarze komunikacyjne pomiędzy oddziałami szpitalnymi: onkologiczno-hematologicznym, pulmonologicznym, obserwacyjno-zakaźnym, dermatologicznym, opieki paliatywno-hospicyjnej oraz zakładami diagnostycznymi, w których wykonywane są specjalistyczne badania medyczne. Podczas intensywnych opadów atmosferycznych występują duże utrudnienia w transporcie pacjentów, sprzętu medycznego  oraz posiłków z kuchni do w/w obiektów, gdyż podziemne korytarze zalane są wodą opadową. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia rozwiąże problemy zalewania obiektów szpitalnych, zwłaszcza podczas intensywnych opadów atmosferycznych a także pozwoli na dostosowanie infrastruktury technicznej szpitala do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dział IV, Rozdział 2 „Kanalizacja ściekowa i deszczowa”, § 122 – 127 (Dz.U.2015, poz.1422). Efektem realizacji planowanej inwestycji będzie poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. W wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi podniesienie poziomu wyposażenia szpitala w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie szpitala, a tym samym miasta Ciechanów.