WARTOŚĆ ZADANIA: 5 081 883,58 PLN

OKRES REALIZACJI: 2016 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO oraz w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II "WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA", DZIAŁANIE 2.1 "E-USŁUGI", PODDZIAŁANIA 2.1.1 "E-USŁUGI DLA MAZOWSZA" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020".

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie realizuje Projekt pn. „Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług”, w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, na podstawie umowy nr RPMA.02.01.01-14-1420/15-00 z dnia 14.09.2016 r.

Całkowita wartość Projektu: 5 081 883,58 PLN

Wkład UE: 4 054 052,76 PLN

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące etapy:

  1. Rozszerzenie szpitalnego systemu informatycznego o nowe moduły: e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta, e-kolejka;
  2. Zakup oprogramowania do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP);
  3. Wdrożenie medycznego portalu dla lekarzy i pacjentów;
  4. Zakup sprzętu i systemu do rejestrowania przebiegu operacji;
  5. Zakup systemu do elektronicznej archiwizacji badań usg;
  6. Wdrożenie systemu do wideokonsultacji / wideokonferencji;
  7. Promocja projektu.

            Celem projektu pn. „Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług” jest zwiększenie liczby usług udostępnianych w formie elektronicznej.

            Planowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia wdrożenie nowoczesnych technologii ICT umożliwi wymianę danych statystycznych, rozliczeniowych, zarządczych, przyczyni się do redukcji kosztów operacyjnych, uproszczenia struktur organizacyjnych, zapewnienia interoperacyjności systemów oraz usprawnienia pracy personelu szpitala.

            Informatyzacja szpitala będzie wiązała się z podniesieniem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, łatwiejszym dostępem do różnorakich analiz, usprawniających zarządzanie placówką, stworzeniem systemu elektronicznej wymiany dokumentów.