WARTOŚĆ ZADANIA: 171 717,17 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

 

W ramach zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej” został wykonany audyt funkcjonalno – przestrzenny budynków będących w użytkowaniu szpitala na potrzeby prowadzenia działalności medycznej wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwości jej optymalizacji oraz opracowano założenia długoterminowej koncepcji rozwoju działalności szpitala w odniesieniu do zmieniających się potrzeb medycznych pacjentów, demografii oraz planów strategicznych samorządów. Dodatkowo opracowano długoterminową, ogólną koncepcję funkcjonalno – przestrzenną rozmieszczenia poszczególnych funkcji obszarów działalności szpitala z uwzględnieniem kierunków rozwoju  dostosowania skali działalności medycznej do zmieniających się potrzeb medycznych pacjentów. W ramach zadania opracowano również szczegółową koncepcję medyczno – funkcjonalno – przestrzenną działalności z zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (zgodnie z wchodzącymi w życie kierunkami zmian w AOS), w tym wydzielenie funkcji centralnej rejestracji, stref oczekiwania dla pacjenta z punktami usługowymi dedykowanym pacjentom.