WARTOŚĆ ZADANIA: 3 669 902,78 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

  1. Roboty budowlano-montażowe w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii.
  2. Nadzór inwestorski.
  3. Nadzór autorski.
  4. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii.

 

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlano - montażowe w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. W kosztach zadania zostały ujęte również wydatki związane
z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii.

Modernizacja w dużym stopniu ułatwiła pracę personelowi medycznemu, a tym samym zwiększył się poziom komfortu pracowników. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych. W ramach inwestycji szpital wyposażył patomorfologię w nowoczesne urządzenia medyczne. Szpital dostosował pomieszczenia do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz przepisów prawnych, m.in. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.