W dniu 3 kwietnia 2024r. Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.   reprezentowany przez Pawła Obermeyera - Prezesa Zarządu i Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie reprezentowanym przez  Andrzeja Juliusza  Kamasę – Dyrektora, w obecności Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego,  podpisały  List Intencyjny w sprawie nawiązania współpracy na rzecz zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych trombektomii mechanicznej w udarze niedokrwiennym

 

- Podpisując  List Intencyjny wyrażamy wolę nawiązania współpracy mającej na celu zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych leczenia udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej  trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Nasza inicjatywa wynika z wysokiego poziomu zachorowalności na udary i konieczności niezwłocznego wdrożenia terapii – powiedział Andrzej Juliusz Kamasa Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

 

Udar mózgu jest obecnie jednym z najistotniejszych problemów zdrowotnych -  jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu na świecie i najczęstszą przyczyną niesprawności wśród osób dorosłych. Na Mazowszu odnotowuje się rocznie ok 10 tyś. chorych z udarem mózgu. Powyższe oznacza, że istnieje realna i uzasadniona potrzeba upowszechniania nowoczesnych metod leczenia udarów.

 

Mając na względzie, że skuteczność w udrażnianiu tętnic przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych metod farmakologicznego leczenia udarów poprzez podawanie leków rozpuszczjących skrzeplinę  - jest ograniczona i wynosi od 5 % do 20 % - neurolodzy dążą do rozwijania nowoczesnych metod leczenia tej choroby, a w efekcie powyższego w ostatnich trzydziestu latach nastąpił gwałtowny rozwój w zakresie diagnostyki  i terapii udaru mózgu.

 

Najskuteczniejszą obecnie metodą leczenia w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu jest  mechaniczna trombektomia. Polega ona na przezskórnym usuwaniu skrzepliny za pomocą specjalnych cewników i stentów, co prowadzi do udrożnienia dużej tętnicy mózgowej, poprawy przepływu w mózgu i co za tym idzie – zmniejszenie ryzyka zgonu lub niesprawności.

 

Stosowanie powyższej metody zapewnia dużo większej liczbie chorych możliwość pełnego powrotu do zdrowia. Mechaniczna trombektomia jest obecnie standardowo stosowana w wielu krajach, również w Polsce, jednak jej dostępność jest ograniczona przede wszystkim ze względu na brak specjalistów. Nadal w wielu miejscach pacjenci nie mogą być leczeni przy wykorzystaniu tej metody, gdyż czas organizacji transportu i samego transportu do ośrodków interwencyjnych jest zbyt długi. 

 

-Decyzja o zastosowaniu trombektomii mechanicznej uzależniona jest głównie od czasu jaki upłynął od zachorowania oraz od lokalizacji  skrzepliny. Możliwość wykonania zabiegu w naszej pracowni eliminuje „stracony czas” na transport do innego szpitala. To szansa dla większego odsetka pacjentów na zastosowanie jednej z najnowocześniejszych metod leczenia udaru niedokrwiennego mózgu – powiedziała lek. Elżbieta Frankowska Koordynator Oddziału Neurologicznego.

 

W województwie mazowieckim w ramach programu pilotażowego trombektomii istnieje obecnie 5 ośrodków wykonujących trombektomię mechaniczną – trzy w Warszawie, jeden w Grodzisku Mazowieckim i jeden w Siedlcach. Nadal pozostają 4 duże (dawne wojewódzkie) miasta z dużymi obszarowo i populacyjnie rejonami, gdzie pacjenci mają ograniczony dostęp do powyższej metody leczenia. Szpitale w tych miastach zostały wyposażone w nowoczesne angiografy przez Urząd Marszałkowski, które mają służyć wykonywaniu trombektomii. Prowadzony jest obecnie program szkolenia kadr w celu wykonywania trombektomii w tych ośrodkach.

 

Sygnatariusze niniejszego Listu, mając na uwadze powyższe okoliczności - zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu wypracowanie zasad współpracy polegającej na wykorzystaniu zasobów kadrowych i sprzętowych każdej ze Stron w celu zapewnienia pacjentom Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie dostępu do świadczeń trombektomii mechanicznej.

       

Intencją Stron jest również umożliwienie kadrze medycznej Specjalistycznego Szpitala  Wojewódzkiego w Ciechanowie – zdobywania wiedzy i doświadczenia  w zakresie wykonywania  ww. procedury – tak, aby w przyszłości podmiot ten miał możliwość samodzielnego realizowania nowoczesnych metod leczenia udarów przy wykorzystaniu wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry medycznej.

 

Strony mają również na uwadze, że niniejsza inicjatywa może być początkiem szerszej współpracy mazowieckich podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu neurologii – która poprzez wspólne wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych i sprzętowych – pozwoli na uzupełnienie dotychczasowej – klasycznie sosowanej terapii farmakologicznej (trombolizy lub fibrynolizy) o nowoczesne, skuteczne metody leczenia udarów – tak, aby jak największa liczba mieszkańców Mazowsza miała dostęp do szerokiego spektrum leczenia  udarów.